Lesions ocupants d’espai cerebrals (LOE)

Aquest tipus de lesions reverteixen d’especial gravetat i risc pel fet que es desenvolupen dins del crani, un espai molt rígid i restringit i imprescindible per a la vida.

Tipus de lesions cerebrals

Aquest tipus de lesions es poden dividir:

 • Segons el seu origen:
  • Primaris: Originats en el cervell o altres estructures intracranials com poden ser el cerebel, tronc d’encèfal, hipòfisi, etc.
  • Secundaris: La seva formació està fora de la cavitat cranial i posteriorment han emigrat a la regió intracranial originant les metàstasis.
 • Segons el seu comportament:
  • Benignes: Són lesions que generalment no posen generalment en perill la vida del pacient, però poden condicionar la seva qualitat de vida per la simptomatologia o riscos associats, ex.: neurinoma de l’acústic, malformacions arteriovenoses, adenoma d’hipòfisi, etc.
  • Malignes: A aquest grup corresponen els tumors o neoplàsies intracranials pròpiament dits independentment del seu origen.

Tumors primaris

Els tumors cerebrals primaris inclouen qualsevol tumor que s’iniciï intracranialment. Es poden originar a partir de les cèl·lules cerebrals, les membranes al voltant del cervell (meninges), els nervis o les glàndules.

Els tumors primaris més freqüents són:

 • Gliomes

El glioma és un tipus de tumor que es desenvolupa en les cèl·lules glials, que principalment tenen la funció de suport de les neurones. Existeixen diferents tipus de gliomes en funció del tipus de cèl·lula glial que afecta (astrocitomes, epèndimes o oligodendrogliomes). Són un dels tumors cerebrals primaris més habituals i poden ser mortals en funció de la seva localització i el seu creixement.

 • Meningiomes

Aquest tipus de tumors s’inicien en les meninges, que són les membranes que envolten el cervell i la medul·la espinal. Els meningiomes són més freqüents en les dones, i el seu creixement generalment és lent i poden provocar simptomatologia en aconseguir una determinada grandària o en funció de les estructures que afectin per exemple de dèficit de visió per englobar el nervi òptic.

 • Medul·loblastomes

És un tumor maligne, més freqüent en nens petits, que comença en el cerebel (part post-inferior de la cavitat cranial) i afecta a la resta del cervell a través del líquid cefalorraquidi, que protegeix el cervell i medul·la espinal.

 • Neurinomes de l’acústic

És un tumor que es forma en el nervi vestibular, que és el principal que va de l’oïda interna al cervell. És un tumor poc freqüent i generalment de creixement lent o nul amb un comportament benigne.

 • Craniofaringioma

És un tumor benigne poc freqüent més habitual en nens o ancians. Comença prop de la hipòfisi, una glàndula que allibera hormones per a controlar altres glàndules i diverses funcions de l’organisme.

 

Tumors secundaris

Els tumors cerebrals secundaris s’originen en un òrgan o estructura diferent al cervell i s’hi estenen mitjançant el torrent sanguini fins que aquestes cèl·lules comencen a dividir-se, originant les metàstasis cerebrals. És un tipus de tumor molt més freqüent que els tumors primaris cerebrals i poden ser unifocals o multifocals.

Malgrat que qualsevol tipus de càncer pot escampar-se al cervell, els tipus més comuns són el de mama, el de colon, el de ronyó, el de pulmó i el melanoma. 

Símptomes dels tumors cerebrals

Els símptomes es poden presentar tant en els tumors malignes com en els benignes i dependran en funció de la ubicació, de la grandària i de la velocitat de creixement del tumor. En general quan el tumor és benigne els símptomes solen manifestar-se de forma més progressiva, mentre que quan el tumor és maligne els símptomes solen aparèixer sobtadament.

Els símptomes més comuns són:

 • Mal de cap
 • Nàusees o vòmits
 • Convulsions generalitzades o parcials
 • Canvis de comportament i caràcter
 • Pèrdua de memòria
 • Problemes de visió o audició
 • Problemes per a dormir
 • Fatiga
 • Dificultat per a mantenir l’equilibri

Si un tumor obstrueix el flux del líquid cefalorraquidi s’acumula líquid i es produeix hidrocefàlia, que en lactants i nens molt petits provoca l’augment de la grandària del cap.

Factors de risc

En la majoria de les persones que pateixen tumors cerebrals primaris no és clara la causa del tumor.

En general els factors de risc solen ser comuns a tots els tipus de càncer, encara que existeixen alguns factors de risc més comuns.

 • Edat

Més freqüents en edats joves i adults d’edat avançada, encara que poden originar-se a qualsevol edat.

 • Sexe

Generalment són més freqüents en homes, encara que hi ha tipus específics més freqüents en dones com els meningiomes.

 • Radiació

Les persones exposades a radiació ionitzant presenten un major risc de patir un tumor cerebral.

 • Antecedents familiars

Aproximadament un 5% dels tumors cerebrals estan associats amb antecedents familiars de tumors cerebrals o amb antecedents familiars de síndromes genètiques que augmenten el risc de patir tumors cerebrals.

 • Malalties degeneratives

Algunes malalties degeneratives poden predisposar a l’aparició de gliomes.

 • Exposició a virus i al·lèrgens

La infecció pel virus de Epstein-Barr (VEB) augmenta el risc de limfoma del SNC. Aquest virus causa la mononucleosi infecciosa. També s’ha trobat que nivells alts d’un virus anomenat citomegalovirus (CMV) en el teixit del tumor cerebral. Cal destacar que els estudis han demostrat que els pacients amb antecedents d’al·lèrgies o trastorns cutanis tenen un menor risc de glioma.