Avís legal

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web corachan.genesiscare.com  (d’ara endavant, la Pàgina) titularitat de la companyia INTEGRATED CANCER CENTER, S.L.,. (d’ara endavant, INTEGRATED CANCER CENTER) posa a la disposició dels usuaris d’Internet

Dades de la societat:

  • INTEGRATED CANCER CENTER, S.L., amb domicili social al Carrer/ Gironella, 6-8, 08017 de Barcelona, Espanya; amb CIF número B-61729570 i inscrita al  Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 42717, Foli 175, Fulla B 181030. Inscripció 45.
  • Autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb el número d´ autorització E08554150.

Per a la utilització de la Pàgina es requereix l’acceptació expressa de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules que s’indiquen en el present Avís Legal, així com cadascuna dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició en la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

Ús de la pàgina

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

INTEGRATED CANCER CENTER actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud d’aquests.

INTEGRATED CANCER CENTER podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’expressat en el present Avís Legal.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

INTEGRATED CANCER CENTER no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts està sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la Pàgina, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de INTEGRATED CANCER CENTER .

Enllaços links

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de INTEGRATED CANCER CENTER. En qualsevol cas, INTEGRATED CANCER CENTER no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

INTEGRATED CANCER CENTER recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privacitat d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de INTEGRATED CANCER CENTER haurà de comunicar-lo, obtenint el consentiment exprés per a crear l’enllaç. INTEGRATED CANCER CENTER es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Menors d´edat

INTEGRATED CANCER CENTER recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

INTEGRATED CANCER CENTER els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis, de tal forma que els pares o tutors, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis d’Internet als quals els menors poden tenir accés i quins no.

Responsabilitats

INTEGRATED CANCER CENTER no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

  • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.
  • Els danys que puguin causar-se en els equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.
  • Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.
  • Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.
  • La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. INTEGRATED CANCER CENTER no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme al que s’estableix en el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

  • Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a INTEGRATED CANCER CENTER per mitjà de la Pàgina o en la Pàgina.
  • De la realització de qualsevol mena d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.
  • De la facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Fur

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol mena de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació del clausulat establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.